Afyonkarahisar’da 7 Dokunuş Sunumu Gerçekleştirdik

Yaz tatilleri, okul d�nemlerine g�re bir�ok �zel �ocu?umuz i�in daha durgun ge�ebilmekte maalesef. Okulun kapanmas?yla do?an bo?luktan dolay? �ocuklar?m?z?n durumunda dura?anl?klar, komut almada zorluklar gibi aile ve e?itimcileri tedirgin edebilecek durumlar g�zlenebilmekte…

Bir e?itim d�nemini daha geride b?rak?p yaz tatili d�nemini kar??lad???m?z bu g�nlerde; imkan? olanlar tatile �?kacak, memleketlerine d�necekler, imkan? olmayan ailelerimiz ise yine evlerinde kalma d�?�ncesi ile ba? ba?a kalacaklar. Yo?un bir e?itim d�neminin ard?ndan �zel �ocuklar?m?z?n da dinlenmeye hakk? oldu?u ka�?n?lmaz bir ger�ek olsa da yaz tatili gibi uzun bir s�reyi planlamadan ge�irmek �ocuklar?m?za faydadan �ok zarar getirir.
Belirli bir tempoya al??m?? olan �ocuklar?m?z?n bu tempoyu yaz s�resi boyunca k?smen devam ettirmeleri gerekti?i d�?�ncesindeyim. Anne-babalar olarak yaz tatilini avantaja d�n�?t�rmenin bizim elimizde oldu?unu unutmamam?z gerekiyor. Belirli bir program i�erisinde ilerleyen �ocu?umuzun program?n? fazla bozmamaya dikkat etmeliyiz. Okul d�neminde sabah saat 8.00�de kalkan bir �ocu?un yaz�tatilinde ge� saatlere kadar uyumas?na izin vermek d�zenini bozacakt?r.