Vakit kaybetmeyin, çocuğunuza yazık etmeyin!

Yaz?: Parin Yakupyan ��ED Y�netim Kurulu Ba?kan?

Bazen o kadar �z�l�yorum ki… �zellikle okullar?n a�?ld??? g�nlerde �ok daha fazla… Hayat?mla tecr�be etti?im pek �ok konuda ba?ka ailelerin yapt??? hatalar? g�rd�k�e ve bu konuda hi�bir ?ey yapamay?nca, anlatamay?nca, dinletemeyince kahroluyorum. ��nk� ailelerin yapt??? bu hatalar?n bedellerini �ocuklar? �ok a??r �d�yor.

Farkl? geli?im g�steren (ad? otizm olsun, sosyal geli?im bozuklu?u olsun, atipik otizm olsun, geli?im gerili?i olsun, ne olursa olsun) �ocuklar?n okul �a?? gelene kadar tan?lanmamas?n?, rapor �?kar?lmamas?n? anl?yorum. Ailelerin maddi g��leri varsa neden �?kars?nlar ki zaten o raporu? O, ailenin ki?isel inisiyatifidir. Ama �ocu?un okula ba?lad??? d�nemde art?k bu ki?isel bir karar olmaktan �?kmal?d?r bana g�re. Bu �ocu?a kayna?t?rma raporu �?kar?lmal? ve �zel okullarla u?ra?madan bir devlet okuluna gerekiyorsa-ki bana g�re ba?lang?�ta entegrasyon sa?lanana kadar ?art-bir g�lge �?retmenle gidilmeli.
Belli bir ekonomik g�ce sahip velilerimiz (bazen rapor bile �?kartmadan, hi� tan?lamadan) �zel okulu tercih etmekte. Bu veliler hakl? olarak �ocuklar?n?n az say?da ki?iyle olmas?n?, daha hijyenik bir ortamda olmas?n?, daha bir ??k ortamda olmas?n? istemekte… Ama �zel okulu tercih eden veliler bilmeliler ki, s?n?fta �ocu?u istemeyen di?er veliler olabilir, �zel okullar?n ticari kayg?s?yla di?er velilerin isteklerini yerine getirmek zorunlulu?u ile zor bir s�re� ya?anabilir. Devlet okulunda b�yle bir veli buy alpha pharma steroids online kayg?s? genelde yoktur. Bu anlamda benim g�r�?�me ve deneyimime g�re �zel okula verilecek para g�lge �?retmene verilirse �ok daha h?zl? bir geri d�n�? olacak, bundan en �ok �ocuk olumlu etkilenecektir.

“Her devlet okulu g�lge �?retmen kabul etmiyor” diyebilirsiniz belki ama kabul eden devlet okulu say?s? �zel okul say?s?ndan fazla. Ba?l? bulundu?unuz il�enin okulu kayna?t?rma raporunuz varsa zaten �ocu?unuzu almak zorunda.

Rapordan bu kadar korkulmamas? gerekiyor. �ocuk d�zeldi?inde, tan?s? kalkt???nda rapor da kalk?yor zaten. Gecikilmi? bir e?itim maceras? yerine e?itimin i�ine dahil olun bir an �nce. “�ocu?umu veli istemedi” ile enerjinizi t�ketece?inize bir an �nce dahil olun sisteme. E?er okul, g�lge �?retmeni kabul etmiyorsa, valili?e ba?vurun. Bir ?ekilde bunu sa?lamak m�mk�n. Asl?nda en g�zeli, en do?rusu kabul eden ve yard?mc? olmak isteyen �?retmeni bulun ve o okula kay?t ettirin �ocu?u.
Bu konuda �zel e?itim �?retmeninizden destek al?n. Telefonla ya y�z y�ze g�r�?erek ileti?im kursun okulla… Okulda seminerler verilsin, �?retmenler ve veliler �?rensin bu sistemi.

Unutmay?n, “Bilmiyorum ama �?renirim” diyen, “�ok iyi biliyorum” diyenden daha iyidir her zaman!
Yani uzun laf?n k?sas? benim �nerim, farkl? geli?en �ocu?unuzun durumunu �abucak kabullenin ve bir devlet okulunda g�lge �?retmenle dahil olun sisteme…